Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, як структурний підрозділ Академії, розпочав своє функціонування з 1994 року. Він забезпечував координацію діяльності наукових установ Академії, навчальних та інших закладів юридичного профілю, дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України, що працюють у Київському регіоні.

З січня 2021 року Київський регіональний центр Національної академії правових наук України набув статусу державної бюджетної неприбуткової наукової установи, яка перебуває у віданні НАПрН України, і функціонує на засадах наукового самоврядування.

Метою КРЦ НАПрН України є проведення комплексних фундаментальних і прикладних досліджень для одержання нових знань у сфері публічного та приватного права, захисту прав людини і громадянина, сприяння органам публічної влади у розбудові України як демократичної, правової, соціальної держави та формування громадянського суспільства, здійснення наукової експертизи нормативно-правових актів та надання науково-методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, правоохоронним органам, судам та органам місцевого самоврядування у сфері правового забезпечення.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999 року №1518 (в редакції постанови КМУ від 23 січня 2019 року № 37) «Про перелік установ, організацій та підприємств, що перебувають у віданні Національної академії правових наук» КРЦ НАПрН України перебуває у відданні Національної академії правових наук України – провідної галузевої наукової установи, науковий потенціал якої дає можливість комплексному розвитку правової науки та юридичної практики.

Основні завдання КРЦ НАПрН України:

 • Координація наукових досліджень у сфері правового забезпечення реформування вищої юридичної освіти;
 • Координація діяльності з формування та реалізації наукових програм у галузі держави і права з Міністерством юстиції України, МОН України, НАН України та національними галузевими академіями;
 • Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, спрямованих на підвищення ефективності функціонування органів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, їх правозастосовної діяльності, відповідно до завдань, визначених чинним законодавством;
 • Здійснення наукових досліджень проблем правового забезпечення взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства;
 • Співробітництво з центральними органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо розробки та виконання державних програм та актів законодавства України в частині, яка потребує науково-правового обґрунтування та забезпечення;
 • Проведення на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органів, громадських організацій, інших юридичних осіб чи фізичних осіб на договірних засадах наукових досліджень, підготовка науково-експертних висновків, юридичних довідок тощо;
 • Проведення наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів, здійснення інших видів експертиз відповідно до законодавства, розробка рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних і судових органів;
 • Надання платних та безоплатних наукових, освітніх та інших послуг відповідно до статутної діяльності та чинного законодавства;
 • Підготовка фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та (або) доктора філософії;
 • Підготовка докторів юридичних наук;
 • Навчання за програмами післядипломної освіти в установленому порядку;
 • Підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів, а також інших фахівців в сфері права;
 • Взаємодія з громадськими об’єднаннями в реалізації їх статутних завдань, що мають правове спрямування;
 • Участь у реформуванні вищої юридичної освіти.

Штатна чисельність КРЦ НАПрН України складає 34 посади, з яких 24 – посади наукових працівників.

 • Доктори наук та професори — 13
 • Кандидати наук (доктори філософії у галузі права) та доценти (старші наукові співробітники) — 12
 • Заслужені юристи України — З
 • Заслужені діячі науки і техніки України — 2
 • Дійсні члени (академіки) НАПрН України — 2
 • Члени-кореспонденти НАПрН України — 4

У структурі КРЦ НАПрН України функціонують два наукові відділи:

 • Відділ забезпечення інтеграції академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної освіти;
 • Відділ дослідження проблем взаємодії держави та громадянського суспільства.

Відділи проводять дослідження фундаментальних наукових тем:

 • Розвиток правничої освіти як складова правової реформи.
 • Взаємодія правової держави, громадянського суспільства та особи: правові аспекти, практичні реалії, прогностичні зміни.

КРЦ НАПрН України є засновником фахового наукового журналу «Нове українське право», який наказом МОН України від 19.04.2021 № 420 включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 081 – Право.

Документи

Статут

Стратегія

Постанова про створення