м. Київ вул.Пилипа Орлика, 3
(044) 253 3419
(044) 253 3413

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

 • Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

  Утворений відповідно до Указу Президента України від 23 липня 1993 року №275/93 «Про Академію правових наук України» на підставі постанови президії Академії правових наук України від 19 квітня 1996 №7/7-Н.

  Перший директор Інституту - доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України Селіванов Володимир Миколайович. На цей час Інститут очолює доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України Крупчан Олександр Дмитрович.

  Завданнями Інституту є проведення фундаментальних і прикладних досліджень з приватноправового регулювання ринкових відносин, правового забезпечення підприємництва в Україні, узагальнення вітчизняного й світового досвіду регулювання приватноправових відносин, підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі цивільного і господарського права та процесу, сімейного права, міжнародного приватного права.

  В Інституті функціонує спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

  Наказом Міністерства освіти і науки України № 60-л від 24 березня 2017 року Інституту видано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні.

  З метою впровадження наукових досліджень, що проводяться Інститутом, одним із найважливіших напрямів діяльності Інституту виступає законопроектна та нормотворча робота. Постійно здійснюється вивчення та аналіз проектів законодавчих актів, що розробляються і виносяться на розгляд Верховної Ради України суб’єктами права законодавчої ініціативи. Науковці Інституту брали участь у розробці та внесенні змін та доповнень до Цивільного, Господарського, Земельного кодексів України, законів України «Про судоустрій та статус України», «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про електронну комерцію» тощо.

  З 1999 року Інститут видає Щорічний збірник наукових праць, який включено до переліку наукових фахових видань з юридичних наук, де публікуються статті з актуальних питань цивільного права і процесу, розвитку договірних правовідносин, житлового права, правового забезпечення підприємництва в Україні, міжнародного приватного права тощо.

  Науковці Інституту здійснюють науково-правову експертизу договорів та інших правочинів, досліджують відносини, які виникають між контрагентами, а також між фізичними або юридичними особами з органами державної влади або місцевого самоврядування щодо реалізації приватних прав та обов’язків, надають науково-правові висновки для прийняття рішень щодо об’єктів експертизи.

  Офіційний сайт інституту