ДОКТОРАНТУРА

Докторантуру Київського регіонального центру Національної академії правових наук України за спеціальністю 081 Право   відкрито відповідно до рішення Вченої ради КРЦ НАПрН України від 03.06.2022 р., протокол № 4,
та наказу КРЦ НАПрН України від 03.06.2022 р. № 37.

Правила прийому до докторантури

Положення про Приймальну комісію